ILLUSTRATION: Strategy Mob Magazine Cover

Painted cover for Strategy Mob Magazine – a portrait of Automotive Industry guru Scott Monty…

ILLUSTRATION: Strategy Mob Magazine Cover Read More »